11 czerwca 2024

Podwyższenie alimentów na dziecko

Możliwa jest sytuacja, w której od czasu wydania wyroku okoliczności zarówno po stronie uprawnionego jak i zobowiązanego uległy zmianie.
29 maja 2024

Spór wspólników spółki jawnej

Dynamika relacji międzyludzkich nakazuje nam przyjąć, że prędzej czy później pojawi się spór między wspólnikami. Jeśli wraz z nimi prowadzisz spółkę jawną, a sporu nie da się rozwiązać na drodze polubownej w pewnym momencie zajdzie potrzeba odpowiedzenia sobie na pytanie – co dalej?
13 maja 2024

Oskarżyciel posiłkowy w sprawie wypadku lub błędu medycznego

Konstrukcja proces karny zakłada trzech głównych jego uczestników tj. oskarżonego – osobę, wobec której został wniesiony akt oskarżenia mogącego działać przez obrońcę, sąd – w gestii którego pozostaje rozsądzenie sprawy, orzeczenie o uniewinnieniu lub uznaniu oskarżonego winnym i decyzji w zakresie kary oraz oskarżyciela – podmiot, który wnosi oraz podtrzymuje oskarżenie. W większości przypadków oskarżycielem jest prokurator, ale kodeks postępowania karnego zezwala pokrzywdzonemu na bardziej aktywny udział w sprawie, a to po wstąpieniu do niej jako oskarżyciel posiłkowy.
25 kwietnia 2024

Rada nadzorcza – obowiązki i odpowiedzialność

Rada nadzorcza jest jednym z organów spółek kapitałowych. Rada nadzorcza w spółce akcyjnej jest obligatoryjna, rada nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest fakultatywna. Powyższe oznacza tyle, że każda spółka akcyjna musi mieć radę nadzorczą, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ona „dla chętnych”.
12 kwietnia 2024

Czynny żal

Jeśli uchybiłeś jakimś obowiązkom podatkowym, w dodatku masz tego świadomość, a właściwy urząd skarbowy jeszcze nie powziął takiej wiedzy – masz szansę na złożenie tak zwanego czynnego żalu.
8 kwietnia 2024

Przymusowa rozdzielność majątkowa (sądowa rozdzielność majątkowa) 

Czy istnieje coś tak jak przymusowa rozdzielność majątkowa? Czy pomimo braku zgody drugiego małżonka można ustanowić rozdzielność majątkową w małżeństwie? Odpowiedź brzmi: tak, o ile istnieją ważne powody.
4 kwietnia 2024

Rozwód bez orzekania o winie 

Zdarza się jednak, że małżonkowie dochodzą do porozumienia co do sposobu zakończenia ich małżeństwa i nie chcą obarczać jednego z nich (albo i obojga) winą za rozpad wspólnego pożycia. W takiej sytuacji możliwe jest orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie.
26 marca 2024

Czy rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może żądać alimentów od swojego dziecka? 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a alimenty na rodzica. Czy muszę płacić alimenty na rodzica, jeżeli od lat nie mam z nim kontaktu? Czy rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może żądać alimentów od swojego dziecka?
4 marca 2024

Śmierć wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W życiu pewne są śmierć i podatki. Te problemy mogą połączyć się, jeśli umrze jeden ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W niniejszej publikacji zastanowimy się jakie kroki należałoby podjąć lub czy można zabezpieczyć podmiot zanim dojdzie do sytuacji opróżnienia miejsca w zgromadzeniu wspólników w wyniku śmierci jednego z nich.